Zobacz także: STOART | SPAM | PSJ     


BIULETYN "STOMUR"
Kwiecień - Czerwiec 2011

Drodzy Przyjaciele,

   Na początku ubiegłego kwartału Zarząd Oddziału Warszawskiego uchwałą z dnia 8 kwietnia br, zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze na dzień 11 maja 2011. Tak ważne wydarzenie w życiu środowiska okręgu warszawskiego musiało zostać poprzedzone odpowiednio starannymi i zaplanowanymi działaniami. Wszystkie poczynania niezbędne by wszystko poszło gładko i bez zakłóceń były omawiane na zebraniu Zarządu Głównego już w dniu 27 kwietnia. Oprócz samej organizacji Walnego Zebrania Wyborczego omówiono sytuację naszego stowarzyszenia, następnie na podstawie Statutu ustalono klucz wyłaniania delegatów, czyli jeden delegat reprezentujący czterech członków. Z przebiegiem Walnego Zebrania Wyborczego można się zapoznać w innym miejscu witryny internetowej „STOMURU”.

 

    Na tym samym posiedzeniu Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Oddziału Wrocławskiego z działalności w ubiegłym roku. Spotkania integracyjne, szkolenia młodzieży i pomoc Kolegom w potrzebie, to wyróżniające się aspekty tej działalności. Podobnie sprawozdanie z działalności Oddziału Gdańskiego było również satysfakcjonujące. Również tam częste spotkania, troska o sprawy środowiska tamtejszych muzyków stanowią treść działalności. Wyprzedzając chronologię, w tym miejscu podaję, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego uchwalono niewielkie zwiększenie dotacji dla Stomuru w Gdańsku. Dalej zatwierdzono przyjęcia aplikacji nowych członków „STOMUR”, powiększyliśmy nasze grono przyjmując ośmioro nowych Kolegów i Koleżanek. Następnie Zarząd odniósł się do organizacji corocznego Konkursu Pianistów Rozrywkowych i Hammondzistów, gdyż jest to ważna i prestiżowa impreza „STOMURU”. Kolejno została omówiona sprawa dotycząca warunków dalszego użytkowania lokalu przy Lwowskiej. W wyniku rozmów Prezesa Wiesława Szymańskiego z właścicielem budynku, krakowską Akademii Umiejętności, Stomur uzyskał nową długoterminową umowę najmu na zadowalających warunkach. Ostatnie posiedzenie Zarządu było poświęcone wszystkim wyżej wymienionym sprawom, z uwzględnieniem spraw bieżących, między innymi ustalono termin tegorocznego Konkursu Pianistów na 15 września.

 

Serdeczne pozdrowienia!
Tomasz Jaśkiewicz
tomjot@interia.pl

 
Copyright © 2011 by STOMUR. All rights reserved. Design by HomeNet & lkriss